Tuesday, January 10, 2012

KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဘားအံသို႔ ထြက္ခြာ

ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၂
ဓာတ္ပံုသတင္း - ျမႏွယ္စိမ္းစိမ္း (အင္းစိန္)


ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးရန္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ယေန႔နံနက္က ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္-ျမ၀တီလမ္းေၾကာမွတဆင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးမည့္ KNU အဖြဲ႔ကို ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KNLA ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖိုးက ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။
ပံုစာ - ယေန႔နံနက္က မဲေဆာက္-ျမ၀တီမွတဆင့္ ဘားအံၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာသြားသည့္
KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔
KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ …

၁-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူတူးေစးဖိုး
၂-ပဒိုေဒးဗစ္ေထာ
၃-ပဒိုအားတိုး
၄-ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဂ်ာ္နီ
၅-ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေရာဂ်ာခင္
၆-ဗိုလ္မႉးအိသာ
၇-ဗိုလ္မႉးရွီးရိႈ
၈-ပဒိုကြယ္ထူး၀င္း
၉-ပဒိုေအာင္ေမာ္ေအး
၁၀-ပဒိုေရႊေမာင္း
၁၁-ပဒိုေလးေလာ္ေဆာ
၁၂-ပဒိုအယ္၀ါး
၁၃-ပဒိုေသာသီဘြဲ
၁၄-ပဒိုလွထြန္း
၁၅-ပဒိုေအာင္၀င္းေရႊ
၁၆-ဆရာေစာတာမူးလာ။
၁၇-ဆရာဂ်ီးဂ်ီ
၁၈-ဗိုလ္ႀကီးဆာ့ေဆး
၁၉-ဗိုလ္ႀကီးစဂၽြန္ တို႔ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပထမအဆင့္ျဖစ္သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမည့္ အစီအစဥ္တြင္္ KNU ဘက္မွ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု သိရသည္။

၁။ တျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရမည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ားကို အျမန္ဆံုး ရပ္စဲရမည္။

၂။ ေၾကာက္ရႊံ႕ျခင္းကင္းသည့္ ျပည္သူျပည္သားဘ၀အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အာမခံရမည္။

၃။ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြင္း ယံုၾကည္ရသည့္ အေျခအေန တည္ေဆာက္ရန္။

၄။ အေျခခံ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးေရးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ လူထုႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံျပဳသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေထာက္အကူေပးရန္။

၅။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစရန္ႏွင့္ အျခားမီဒီယာမ်ားအား တိက်ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ရယူခြင့္ျပဳရန္။

၆။ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္း၊ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းခိုင္းျခင္း၊ အျခားအျခားေသာ ေငြေၾကးကူညီေစျခင္း မျပဳရန္။

၇။ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားဘ၀ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကိစၥကို ေျဖရွင္းေပးရန္။

၈။ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ တိုးတက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအား အက်ိဳး ေဆာင္ပံ့ပိုးၾကရန္။

၉။ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈစားပြဲ၀ိုုင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တရား၀င္မႈရိွေစရန္နွင့္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားရိွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္သည့္ တိုင္ပင္မႈျပဳခ်ိန္ ရရိွရန္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အား ျပင္ပမွ ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအၾကား ရွင္းလင္းသည့္ အခန္းက႑မ်ား ထားရိွရန္။

၁၀။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ တည့္မတ္မွန္ကန္ေအာင္ အစီအစဥ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ရန္။

၁၁။ ဘက္အားလံုးမွ တည္ျမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွးရႈသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ရန္ အာမခံသည့္၊ ေပ်ာ့ေျပာင္းညင္သာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ထားရိွရန္၊ ဘက္တာက္အေပၚ သတိမဲ့ ခြင့္ျပဳလိုက္ေလွ်ာသည့္၊ လိုသလို အနက္အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူႏိုင္ေသာ ေ၀ါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ား ပေပ်ာက္ေရးကို လုပ္ကိုင္ရမည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU သည္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရိွေရးအတြက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ အစိုးရအဆက္ဆက္ကို တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္မွာ ၆၃ ႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္သည္။ ။

http://drlunswe.blogspot.com/2012/01/knu.html

0 comments:

Post a Comment